× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

خواندن تئاتر

ناشر: افراز

نویسنده:

صفحات کتاب : 295

کنگره : ‏‫‬‮‭PN2039‏‫‬‮‭‭/‮الف‬8خ9 1398‬

دیویی : ‏‫‬‮‭792/01‬

کتابشناسی ملی : 3470094

شابک : 978-600-326-370-3

سال نشر : 1398

برچسب ها:

خلاصه اثر

در کتاب خواندن تئاتر اثر خانم «ان اوبرسفلد» با عناصر اصلی تئاتر مثل فضا ، زمان، پرسوناژ و ...آشنا خواهید شد.

می دانیم که تئاتر برای خواندن نیست. موضوعی که حتی صاحب نظران تئاتر نیز، با آن که به راحتی قادر به توضیح اش نیستند، به خوبی بدان واقف اند. بازیگران و کارگردانان تئاتر، بیش از هر فرد دیگری بر این مسئله اشراف دارند؛ آنان هر نوع تفسیر در این حوزه را بی ثمر دانسته و بدان با دیدی خالی از تحقیر نمی نگرند.

خوانندگان عادی نیز می دانند که تئاتر برای خواندن نیست؛ خوانندگانی که در هر بار مواجه با متنی که به طور یقین برای خواندن نگاشته نشده، سختیِ خوانش آن را به جان می خرند. با این وجود، همۀ افراد لازم در تصور یا تجسم یک اجراییِ خیالی از متن، « تکنیکی » از تجربۀ برخوردار نیستند.

گرچه تجسمِ خیالی اجرا کاری است که هر خواننده ای کم وبیش آن را انجام می دهد، عملکردی فردی که نه به لحاظ نظری و نه از جنبه عملی، بنابر دلایلی که جلوتر بدان ها اشاره خواهد شد، قابل اثبات نمی باشد.

کتاب الکترونیکی

20,500 تومان

حجم : 4.2 مگا بایت

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان افراز را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود نسخه اندروید

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 295

موضوعات

فهرست

فصل اول: متن اجرا
1 رابطۀ اجرا متن
1 1 تقابل متن اجرا
1 1 1 شیوۀ کلاسیک
1 1 2 علیه متن
1 2 تمایز متن و اجرا
1 2 1 نشانه های کلامی و غیرکلامی
1 2 2 اجزای سازندۀ یک متن تئاتری
1 2 3 فعالیت متنی اجرا
2 نشانه در تئاتر
2 1 از ارتباط تئاتری
2 2 تعریف سوسور از نشانه
2 3 نشانه های غیرکلامی
2 4 اجرا و رمزگان
2 5 نکاتی در باب نشانۀ تئاتری
2 6 معنای صریح و معنای ضمنی
2 7 مثلث نشانۀ تئاتری
2 8 مسئلۀ مرجع
3 تئاتر و ارتباط
3 1 دو مجموعه از نشانه ها
3 2 شش کارکرد ارتباطی
3 3 گیرنده تماشاگر
3 4 انکار وهم
3 4 1 وضعیت رؤیا
3 4 2 وهم تئاتری
3 4 3 انکار: نتایج
3 4 4 انکار، تئاتری شدن
3 4 5 تئاتری شدن متن
3 5 اغما و آگاهی
فصل دوم: الگوی کنشی در تئاتر
1 کلان ساختارها
1 1 کلان ساختارها
1 2 روساخت/ژرف ساخت
1 3 ساختار و تاریخ
1 4 وضعیت روایت تئاتری
2 عناصر جاندار: از عامل تا پرسوناژ
3 الگوی کنشی
3 1 عامل ها (کنش گران)
3 2 جفت یاری دهنده بازدارنده
3 3 جفت مسبب (فرستنده) گیرنده
3 4 فاعل مفعول
3 4 1 فاعل و قهرمان
3 4 2 نتایج
3 5 فرستنده و فاعل: استقلال فاعل؟
3 6 پیکان میل
3 7 مثلث های عاملی
3 7 1 مثلث فعال
3 7 2 مثلث روان شناسی
3 7 3 مثلث ایدئولوژیک
3 8 الگوهای مرکب
3 8 1 قلب (برگشت پذیری)
3 8 2 دو الگو
3 8 3 تکرار یا ساختار آینه ای
3 8 4 الگوهای مرکب و تعیین یک یا چند فاعل اصلی
3 8 5 الگوهای مرکب: یک مثال، نمایش نامۀ فدر
سلطنت
3 8 6 تبدیل الگوها
3 8 7 ضعف فاعل در تئاتر معاصر
3 9 چند نتیجه
4 بازیگران، نقش ها
4 1 بازیگران
4 2 نقش ها
4 3 شیوه ها
فصل سوم: پرسوناژ
1 نقد مفهوم پرسوناژ
1 1 پرسوناژ و معنا
1 2 در باب پرسوناژ متن محور
1 4 بقای پرسوناژ
2 پرسوناژ و سه جلوۀ مطالعاتی آن
2 1 صورت های پرسوناژ
2 1 1 پرسوناژ در نظام کنشی
2 1 2 پرسوناژ در نظام بازیگرانه
2 1 3 پرسوناژ در حکم عنصری بلاغی
2 1 4 رابطۀ پرسوناژ و مرجع
2 1 5 شبکۀ دلالت های ضمنی
2 1 6 عملکرد بوطیقایی پرسوناژ
2 2 فرد پرسوناژ
2 3 پرسوناژ به مثابه فاعل گفتمان
2 3 1 گفتمان و وضعیت گفتار
2 3 2 پرسوناژ، فاعل گفته پردازی، یا گفته پردازیه مضاعف
3 شیوه های تحلیل پرسوناژ
3 1 ایجاد الگوی کنشی
3 2 پرسوناژ و محور جانشینی
3 3 تحلیل گفتمان پرسوناژ
3 3 1 تحلیل گفتمان پرسوناژ به مثابه فضای گستردۀ گفتار
3 3 2 گفتمان پرسوناژ به عنوان پیام
4 تئاتری سازی پرسوناژ
فصل چهارم: تئاتر و فضا
1 مکان صحنه
1 1 متن و فضای صحنه
1 2 مکانی برای ساختن
1 3 مکانی عینی
2 در باب نشانه شناسی فضای تئاتری
2 1 فضا و علوم انسانی
2 1 1 فضا و زبان شناسی
2 1 2 فضا و روان کاوی
2 1 3 فضا و ادبیات
2 2 نشانۀ فضا مکانی در تئاتر
2 2 1 تعریف نشانۀ شمایلی
2 وضعیت مضاعف نشانۀ صحنه ای 2 2
2 2 3 مرجع مضاعف
2 2 4 خویش کاری های نشانۀ صحنه ای
2 2 5 دنیای فضاسازی شده
3 فضای تئاتری و شیوه های دسترسی به آن
3 1 فضا و متن
3 2 متن، فضا و جامعه
3 3 فضا و روان
3 4 فضای صحنه ای به مثابه شمایلی از متن
3 4 1 فضاسازی و کلیّت متن
3 4 2 فضا و الگوی متن
3 4 3 فضا و ساختارهای نحوی
3 4 4 فضا و مجازها
3 5 فضا و بوطیقا نتایج
4 نقطۀ آغازین صحنۀ تئاتری
4 1 تاریخ و رمزگان
4 2 فضای محسوس صحنه
5 فضا و تماشاگر
5 1 فضا و دریافت
5 2 تماشاگر و تئاتری سازی
5 3 انکار
6 الگوواره های فضایی
6 1 محتوای فضاهای دراماتیک
6 1 1 عملکرد انفصالی
6 1 2 مشخصه های معناشده
6 1 3 مجموع های سازمان یافته
6 2 صحنه و خارج صحنه
6 3 دگرسازی ها
7 معماری تئاتر و فضا
8 اُبژۀ تئاتری
8 1 کاربرد اُبژه
8 2 چگونه اُبژه ها خوانده می شوند؟
8 3 درباب طبقه بندی متن محور ابژه
8 4 رابطۀ متن اجرا و عملکرد ابژه
8 4 1 در باب بلاغت ابژۀ تئاتری
8 4 2 ابژه به مثابه تولید
فصل پنجم: تئاتر و زمان
1 مدت و زمان تئاتری
1 1 وحدت زمان
1 1 1 تاریخ خارج صحنه
1 1 2 آئینی خارج از زمان
1 2 گسستگی زمانی
1 3 دیالکتیک زمان
1 4 فضا زمان یا بلاغت زمانی
2 دال های زمانی
2 1 دال های موجود در توصیفات صحنه
2 2 ضرب آهنگ
2 3 گفتمان پرسوناژها
2 4 بستار
2 5 زمان مندی به مثابه رابطه میان دال ها
3 ارجاع
3 1 کادربندی
3 2 این جا اکنون
3 3 تاریخیکردنِ زمان حال
4 زمان و توالی ها
4 1 سه لحظه
4 2 توالی های بزرگ
4 2 1 پرده در برابر تابلو
4 2 2 مونتاژ/کلاژ
4 2 4 مفصل بندی توالی ها
4 3 توالی های میانه
4 4 خرده توالی ها
4 2 2 خویش کاری خردهتوالی ها
4 4 3 یک مثال: لورنزاچیو، پردۀ دوم، صحنۀ دوم
4 4 4 چند نتیجه گیری
فصل ششم: گفتمان تئاتر
1 شرایط گفتمان تئاتری
1 1 تعریف
1 2 گفته پردازی تئاتری
1 3 گفته پردازی مضاعف
1 4 گفتمان و فرایند تبادل ارتباط
2 گفتمان نویسنده
2 1 گفته پردازی تئاتری و امری
2 2 این جا تئاتر است
2 3 گفتمان نویسنده به مثابه مجموع کُل
2 4 گفتار نویسنده، گفتار پرسوناژ
3 گفتمان پرسوناژ
3 1 گفتمان پرسوناژ به مثابۀ پیام: شش کارکرد
3 2 پرسوناژ و زبان اش
3 2 1 ویژگی های فردی زبان (idiolecte )
3 2 2 رمزگان اجتماعی
3 3 عدم تجانس گفتمان پرسوناژ
4 دیالوگ، چندصدایی، دیالکتیک
4 1 دیالوگ و موقیعت دیالوگ
4 2 دیالوگ و ایدئولوژی
4 3 بررسی دیالوگ
4 4 تناقض ها
4 4 1 تناقض میان گفتار گویندگان و موقعیت گفتمانی شان
4 4 2 تناقض میان شرایط گفته پردازی و محتوای گفتمان
4 5 گفته ها در دیالوگ
4 5 1 گفتار بارور
4 5 2 دیالوگ و چندصدایی
4 6 برخی فرایندهای تحلیل گفتمان
4 7 جمع بندی نکات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات