�������� - لیست آثار

موسیقی قوم بختیاری

افراز

از 10,900 تا 46,000 از 8,720 تا 36,800 تومان

روشن مثل عشق تاریک مثل مرگ

افراز

از 20,000 تا 40,000 از 16,000 تا 32,000 تومان

مرد آرام پرده نقره ای

افراز

از 10,000 تا 20,000 از 8,000 تا 16,000 تومان

دیدار از یک سیاره کوچک

افراز

از 6,000 تا 12,000 از 4,800 تا 9,600 تومان

دیالوگ

افراز

از 10,100 تا 40,000 از 8,080 تا 32,000 تومان

نمایشنامه نویسی

افراز

از 9,300 تا 28,000 از 7,440 تا 22,400 تومان

بعد از

افراز

از 4,200 تا 9,500 از 3,360 تا 7,600 تومان

آن چه برایتان مانده است

افراز

از 2,600 تا 10,000 از 2,080 تا 8,000 تومان

من خود، من هم می رقصم!

افراز

از 3,300 تا 9,000 از 2,640 تا 7,200 تومان