نمایشنامه آمریکایی - لیست آثار

پیتر و آلیس

افراز

از 3,500 تا 12,000 از 2,800 تا 9,600 تومان

یوکاستا

افراز

از 3,100 تا 12,000 از 2,480 تا 9,600 تومان

باغ آلبالو

افراز

از 3,600 تا 12,000 از 2,880 تا 9,600 تومان

چرخه ی کنتاکی

افراز

از 7,500 تا 8,000 از 6,000 تا 6,400 تومان

چشم اندازی از پل و گذر از آزمون

افراز

از 6,600 تا 17,000 از 5,280 تا 13,600 تومان

زبردست، زیردست

افراز

از 2,200 تا 4,400 از 1,760 تا 3,520 تومان

پس از سقوط و حادثه در ویشی

افراز

از 6,600 تا 18,000 از 5,280 تا 14,400 تومان