نمایشنامه - لیست آثار

دشمن مردم

افراز

5,000 تومان

آیین معصومیت

افراز

2,000 تومان

آتن - مسکو و هیچی

افراز

2,100 تومان

آدمای خوب

افراز

5,300 تومان

زبردست، زیردست

افراز

4,400 تومان

بلویل

افراز

2,800 تومان

خانه ی پاکیزه

افراز

3,000 تومان

گل های میخک

افراز

2,500 تومان

نمایش یک رویا

افراز

5,300 تومان

حکومت نظامی

افراز

5,100 تومان

در گشوده

افراز

4,000 تومان

خون عشق دروغین

افراز

1,800 تومان

آواز دهکده

افراز

1,800 تومان

آمادئوس

افراز

2,800 تومان

ماهی سیاه کوچولو

افراز

1,100 تومان

جشن تولد

افراز

7,000 تومان

مسافر بی توشه

افراز

2,500 تومان

مجردها

افراز

2,200 تومان

پرواز به تاریکی

افراز

4,400 تومان

زمستان

افراز

900 تومان

1417

افراز

1,500 تومان

پوتین های عمو بابا

افراز

2,800 تومان

اودیپوس

افراز

6,100 تومان