آثار افراز

نهال گردو

افراز

از 4,800 تا 7,650 از 4,800 تا 6,120 تومان

نوشتن برای تئاتر

افراز

از 13,400 تا 15,000 از 13,400 تا 12,000 تومان

وقتی عروسک ها ساکت اند (جلد دوم)

افراز

از 6,300 تا 10,500 از 6,300 تا 8,400 تومان

یرما

افراز

از 5,300 تا 12,000 از 5,300 تا 9,600 تومان

نمایش اسپانیایی

افراز

از 6,200 تا 6,800 از 6,200 تا 5,440 تومان

سودابه فضایلی

افراز

از 7,200 تا 8,000 از 5,760 تا 6,400 تومان

ماجرای عجیب سگی در شب

افراز

از 7,500 تا 11,000 از 6,000 تا 8,800 تومان

موسیقی مجلسی

افراز

از 3,200 تا 4,300 از 2,560 تا 3,440 تومان

سلطان فیل گردن

افراز

از 7,200 تا 8,000 از 5,760 تا 6,400 تومان

سوگ نمایش اسپانیایی

افراز

از 10,000 تا 11,000 از 8,000 تا 8,800 تومان

سفر اشغال

افراز

از 4,500 تا 4,800 از 3,600 تا 3,840 تومان

شام با دوستان

افراز

از 7,200 تا 8,000 از 5,760 تا 6,400 تومان

طراحی صحنه

افراز

از 7,500 تا 10,500 از 6,000 تا 8,400 تومان

سرگشته ی پابرجا

افراز

از 9,100 تا 10,800 از 7,280 تا 8,640 تومان

نگاه مان می کنند

افراز

از 3,700 تا 10,000 از 2,960 تا 8,000 تومان

شما بازی را چطور تعریف می‌کنید

افراز

از 5,000 تا 5,300 از 4,000 تا 4,240 تومان

رویارویی با تادئوش کانتور

افراز

از 9,800 تا 15,300 از 7,840 تا 12,240 تومان

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی

افراز

از 18,700 تا 28,000 از 14,960 تا 22,400 تومان

سه نمایشنامه نویس بزرگ جهان

افراز

از 6,000 تا 12,500 از 4,800 تا 10,000 تومان

تحلیل‌ متن نمایشی

افراز

از 11,500 تا 17,000 از 9,200 تا 13,600 تومان