آثار افراز

پدر و مادرها هم آدم اند

افراز

از 8,000 تا 15,800 از 8,000 تا 12,640 تومان

سرخ پوست ها

افراز

از 6,500 تا 7,200 از 6,500 تا 5,760 تومان

پاریا

افراز

از 3,800 تا 6,700 از 3,800 تا 5,360 تومان

پاسبان های مهربان

افراز

از 5,300 تا 7,650 از 5,300 تا 6,120 تومان

زندگی یک رؤیاست

افراز

از 2,000 تا 4,800 از 2,000 تا 3,840 تومان

زمستان در آتش

افراز

از 5,200 تا 10,000 از 5,200 تا 8,000 تومان

تغییر مسیر باد قدغن است

افراز

از 3,000 تا 7,700 از 3,000 تا 6,160 تومان

سوناتِ اشباح

افراز

از 4,800 تا 7,650 از 4,800 تا 6,120 تومان

ترانه‌ی ناتمام

افراز

از 4,400 تا 12,500 از 4,400 تا 10,000 تومان

تراژدی جنگ

افراز

از 1,800 تا 3,800 از 1,800 تا 3,040 تومان

پرتره‌ی دورا

افراز

از 2,600 تا 6,700 از 2,600 تا 5,360 تومان

راهپیمایی روی ماه

افراز

از 2,600 تا 3,900 از 2,600 تا 3,120 تومان

روباه و لحظه‌های عربی

افراز

از 5,400 تا 10,000 از 5,400 تا 8,000 تومان

رقصی چنین

افراز

از 2,000 تا 5,700 از 2,000 تا 4,560 تومان

زنده ی بیدار

افراز

از 1,800 تا 4,200 تومان

صحابی کبیر

افراز

از 4,100 تا 12,500 از 4,100 تا 10,000 تومان

حبانه

افراز

از 2,900 تا 7,700 تومان

شیفت شب و سوت پایان

افراز

از 9,000 تا 9,500 از 9,000 تا 7,600 تومان

ز آهوی هو

افراز

از 3,100 تا 8,000 از 2,480 تا 6,400 تومان

اشکال کلاسیک تئاتر در آسیا

افراز

از 14,400 تا 15,300 از 11,520 تا 12,240 تومان

سایه و مرگ تصویرها

افراز

از 8,600 تا 20,000 از 6,880 تا 16,000 تومان

روزگار شاد و ناشاد محله ی نفت آباد

افراز

از 9,300 تا 14,500 از 7,440 تا 11,600 تومان

سربازان پیاده نظام

افراز

از 6,100 تا 17,000 از 4,880 تا 13,600 تومان

کلی مور

افراز

از 6,100 تا 16,000 از 4,880 تا 12,800 تومان

سیاره آقای سملر

افراز

از 21,000 تا 40,000 از 16,800 تا 32,000 تومان