برندگان جوایز - لیست آثار

همه ی صبح های دنیا

افراز

3,000 تومان

یادداشت های سال بد

افراز

7,100 تومان

آدمای خوب

افراز

5,300 تومان

پل سن لوئیس ری

افراز

5,600 تومان

رز گریه کرد

افراز

4,000 تومان

دورا برودر

افراز

4,400 تومان

آندروماک

افراز

3,000 تومان

اتاق

افراز

12,400 تومان

سفر ماه عسل

افراز

5,800 تومان

همه چیز فرو می پاشد

افراز

6,200 تومان

درسی از اَلُس

افراز

3,600 تومان

بلویل

افراز

2,800 تومان

زبردست، زیردست

افراز

4,400 تومان

باد سهمگین

افراز

5,800 تومان

دورنمای کاسل راک

افراز

5,800 تومان

داستانی زمستانی

افراز

4,400 تومان

شطرنج باز

افراز

2,500 تومان