مجموعه داستان کوتاه - لیست آثار

مقصر

افراز

5,000 تومان

کنسرت خیس

افراز

3,300 تومان

مهمانی با کلاغ ها

افراز

1,800 تومان

اولین اتوبوس

افراز

2,400 تومان

خنده در پارلمان

افراز

1,300 تومان

ایاز مرد و تو را ندید

افراز

1,800 تومان

اشتباه قشنگ

افراز

1,300 تومان

هیچ چیز اتفاقی نیست

افراز

1,300 تومان

تردید

افراز

500 تومان

آن زن دیگر

افراز

2,800 تومان

شنل ارغوانی

افراز

1,900 تومان

گنجشک ها در بالکن

افراز

4,100 تومان

یک روز ارس گردم

افراز

3,000 تومان

خیانت

افراز

500 تومان

صخره، من و تنهایی

افراز

1,500 تومان

آوات توی قاب

افراز

1,800 تومان

خلیج زیر پایش بود

افراز

2,200 تومان

اسبی برای مردن

افراز

1,800 تومان

همین است که هست

افراز

1,800 تومان