× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

ادبیات کهن جهان از باستان تا قرون وسطی

ناشر : افراز

نویسنده : ,

قیمت نسخه مکتوب : 11,700 تومان

صفحات کتاب : 176

شابک : 9789642436132

دریافت این اثر

کتاب چاپی 25,000 تومان
برچسب ها:

خلاصه اثر

ادبیات کهن گنجینهی ارزندهای از نحوهی زندگی، اندیشیدن و آمال مردمان
قرنهای پیش از ماست.این آثار نهتنها در زمان خود بدیع و درخور توجه
بودهاند، بلکه برای عصر حاضر نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارند و
ریشهی بسیاری از آثار شاخص ادبیات امروز در دل همین آثار کهن است.
از این رو درک و شناخت ادبیات کهن برای اهالی ادبیات و هنر و سایر علوم
مرتبط امری ضروری و حیاتی است.
کتاب حاضر بهطور اجمالی به آثار مهم ادبی کهن غرب میپردازد و
شناخت اولیهای را فراهم میکند تا خواننده بتواند با پشتوانهای مناسب
زمینهی مطالعاتی خود را در این حوزه گسترش دهد.

کتاب چاپی

25,000 20,000 تومان

صفحات کتاب : 176

شابک : 9789642436132

وزن : 275

نوبت چاپ : 1