داستان خارجی - لیست آثار

مرگ مورگان

افراز

از 9,800 تا 29,000 از 7,840 تا 23,200 تومان

قرمز

افراز

از 5,600 تا 6,000 از 4,480 تا 4,800 تومان

هملت ماشین

افراز

از 3,400 تا 6,800 از 2,720 تا 5,440 تومان

حشرات

افراز

از 2,300 تا 6,200 از 1,840 تا 4,960 تومان

تراژدی در عصر سیاسی یونانیان

افراز

از 5,000 تا 12,000 از 4,000 تا 9,600 تومان

سینما ادن

افراز

از 3,200 تا 6,700 از 2,560 تا 5,360 تومان

قاشق قاشق آب

افراز

از 7,000 تا 7,700 از 5,600 تا 6,160 تومان

هنر خوب و قشنگه اما خیلی درد داره

افراز

از 12,500 تا 16,300 از 10,000 تا 13,040 تومان

هنریک ایبسن و درام مدرن چین

افراز

از 20,000 تا 27,000 از 16,000 تا 21,600 تومان

دونات فرد اعلا

افراز

از 4,200 تا 7,500 از 3,360 تا 6,000 تومان

دن کیشوت

افراز

از 4,200 تا 5,300 از 3,360 تا 4,240 تومان

انتظار کشیدن برای نمایش بعدازظهر

افراز

از 5,700 تا 16,000 از 4,560 تا 12,800 تومان

پیتر و آلیس

افراز

از 3,500 تا 12,000 از 2,800 تا 9,600 تومان

رز خارزار

افراز

از 3,700 تا 12,000 از 2,960 تا 9,600 تومان

هیچستان

افراز

از 2,900 تا 10,000 از 2,320 تا 8,000 تومان

روشن مثل عشق تاریک مثل مرگ

افراز

از 19,100 تا 40,000 از 15,280 تا 32,000 تومان

بروکلین

افراز

از 13,700 تا 40,000 از 10,960 تا 32,000 تومان

راز خودکشی یک زن

افراز

از 3,800 تا 10,000 از 3,040 تا 8,000 تومان

لینکلن

افراز

از 9,300 تا 25,000 از 7,440 تا 20,000 تومان

خدعه و عشق

افراز

از 8,400 تا 25,000 از 6,720 تا 20,000 تومان

اوریدیس

افراز

از 3,300 تا 4,000 از 2,640 تا 3,200 تومان

مردان در آفتاب

افراز

از 4,300 تا 11,500 از 3,440 تا 9,200 تومان

خانه ی زویا

افراز

از 6,500 تا 17,000 از 5,200 تا 13,600 تومان

یوکاستا

افراز

از 3,100 تا 12,000 از 2,480 تا 9,600 تومان

ده هزار سیگار

افراز

از 2,500 تا 2,700 از 2,000 تا 2,160 تومان

کلی مور

افراز

16,000 12,800 تومان