داستان خارجی - لیست آثار

سرخ پوست ها

افراز

از 6,500 تا 7,200 از 5,200 تا 5,760 تومان

پاریا

افراز

از 3,800 تا 6,700 از 3,040 تا 5,360 تومان

پاسبان های مهربان

افراز

از 5,300 تا 7,650 از 4,240 تا 6,120 تومان

پرتره‌ی دورا

افراز

از 2,600 تا 6,700 از 2,080 تا 5,360 تومان

سربازان پیاده نظام

افراز

از 6,100 تا 17,000 از 4,880 تا 13,600 تومان

کلی مور

افراز

از 6,100 تا 16,000 از 4,880 تا 12,800 تومان

سیاره آقای سملر

افراز

از 21,000 تا 40,000 از 16,800 تا 32,000 تومان

مولیر

افراز

از 6,700 تا 13,500 از 5,360 تا 10,800 تومان

اعترافات

افراز

از 7,600 تا 15,000 از 6,080 تا 12,000 تومان

موسیو ابراهیم و گل های قرآن

افراز

از 6,300 تا 14,000 از 5,040 تا 11,200 تومان

تراژدی مرد شیره خرما فروش فقیر

افراز

از 2,300 تا 4,800 از 1,840 تا 3,840 تومان

خانواده ی خوشبخت

افراز

از 8,500 تا 10,000 از 6,800 تا 8,000 تومان

مرگ و بکت

افراز

از 17,700 تا 29,000 از 14,160 تا 23,200 تومان

لئوناردا

افراز

از 6,200 تا 6,700 از 4,960 تا 5,360 تومان

مردی که به عصا تبدیل شد

افراز

از 5,000 تا 6,200 از 4,000 تا 4,960 تومان

خدای خوب منهتن

افراز

از 3,000 تا 7,700 از 2,400 تا 6,160 تومان

میان دو آتش

افراز

از 2,300 تا 6,700 از 1,840 تا 5,360 تومان

ماموریت

افراز

از 7,200 تا 12,000 از 5,760 تا 9,600 تومان

سه جریان تئاتری معاصر امریکا

افراز

از 6,000 تا 8,500 از 4,800 تا 6,800 تومان

رقص مردگان

افراز

از 800 تا 8,000 از 640 تا 6,400 تومان

جوانی از آتلانتا

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,440 تا 1,840 تومان

جنون محض

افراز

از 9,500 تا 14,000 از 7,600 تا 11,200 تومان

بن بست

افراز

16,000 12,800 تومان

مهمان خانه چی

افراز

از 5,000 تا 7,400 از 4,000 تا 5,920 تومان

مرگ مورگان

افراز

از 9,800 تا 29,000 از 7,840 تا 23,200 تومان

قرمز

افراز

از 5,600 تا 6,000 از 4,480 تا 4,800 تومان