شعر و دیوان - لیست آثار

از شمال شرق گنجشک ها

افراز

از 4,000 تا 5,000 از 4,000 تا 3,750 تومان

از این ضمایر یکی می ماند

افراز

از 2,800 تا 5,000 از 2,100 تا 3,750 تومان

تن هایی تنیده بر تن هایی

افراز

از 2,500 تا 5,000 از 1,875 تا 3,750 تومان

لبریخته ها

افراز

از 6,000 تا 10,000 از 4,500 تا 7,500 تومان

تفنگم شکار هیچ گوزنی در سرش نیست

افراز

از 2,100 تا 6,800 از 1,575 تا 5,100 تومان

3 درصد 4 درصد

افراز

از 3,900 تا 7,500 از 2,925 تا 5,625 تومان