������������������ - لیست آثار

دیدار از یک سیاره کوچک

افراز

از 6,000 تا 12,000 از 4,800 تا 9,600 تومان

دیالوگ

افراز

از 10,100 تا 40,000 از 8,080 تا 32,000 تومان

دو زن سه نمایشنامه

افراز

از 2,200 تا 6,000 از 1,760 تا 4,800 تومان

چهره ام پوشیده بهتر

افراز

از 6,900 تا 15,000 از 5,520 تا 12,000 تومان

انتخاب آقای هابسن

افراز

از 4,500 تا 8,000 از 3,600 تا 6,400 تومان

قانون شکن

افراز

از 4,700 تا 9,000 از 3,760 تا 7,200 تومان

یک مرد خیلی سازگار

افراز

از 3,600 تا 6,800 از 2,880 تا 5,440 تومان

دگرگونی

افراز

از 3,000 تا 6,000 از 2,400 تا 4,800 تومان

گربه و ماه

افراز

از 2,200 تا 5,000 از 1,760 تا 4,000 تومان

عشق

افراز

از 2,800 تا 5,000 از 2,240 تا 4,000 تومان

چشم عمومی و گوش خصوصی

افراز

از 5,600 تا 8,500 از 4,480 تا 6,800 تومان

باغ آلبالو

افراز

از 3,600 تا 6,000 از 2,880 تا 4,800 تومان

قهوه خانه

افراز

از 3,900 تا 6,000 از 3,120 تا 4,800 تومان

خیانت اینشتین

افراز

از 3,500 تا 8,600 از 2,800 تا 6,880 تومان

پرواز به تاریکی

افراز

از 4,400 تا 7,000 از 3,520 تا 5,600 تومان

آرکادیا

افراز

از 5,800 تا 8,900 از 4,640 تا 7,120 تومان

آدمای خوب

افراز

از 5,300 تا 9,000 از 4,240 تا 7,200 تومان

دالو

افراز

از 4,400 تا 6,500 از 3,520 تا 5,200 تومان

هلن

افراز

از 3,600 تا 6,000 از 2,880 تا 4,800 تومان

پروانه ی چینی

افراز

از 2,640 تا 5,000 از 2,112 تا 4,000 تومان

بادبزن

افراز

از 4,200 تا 6,200 از 3,360 تا 4,960 تومان

جیره بندی پر خروس برای سوگواری

افراز

از 2,200 تا 4,500 از 1,760 تا 3,600 تومان

از یونان باستان تا جون آدمیزاد

افراز

از 2,800 تا 4,500 از 2,240 تا 3,600 تومان

درست و نادرست

افراز

از 4,700 تا 16,000 از 3,760 تا 12,800 تومان

تراژدی اردشیرشاه

افراز

از 5,000 تا 6,500 از 4,000 تا 5,200 تومان