طنز - لیست آثار

سکوت سراپا گوش است

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,760 تا 2,160 تومان

در ستایش گردآفرید و دستپختش

افراز

از 2,200 تا 2,700 از 1,760 تا 2,160 تومان