���������� ���������� - لیست آثار

داریوش شاهنشاه هخامنشی

افراز

از 1,400 تا 2,300 از 1,120 تا 1,840 تومان

کتیبه ی بیستون

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,440 تا 1,840 تومان