���������� - لیست آثار

داریوش شاهنشاه هخامنشی

افراز

از 1,400 تا 2,300 از 1,050 تا 1,725 تومان

کتیبه ی بیستون

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,350 تا 1,725 تومان

البرز در آبگینه

افراز

از 3,000 تا 3,500 از 2,250 تا 2,625 تومان

تاملات به هنگام

افراز

از 3,100 تا 3,600 از 2,325 تا 2,700 تومان