���������� - لیست آثار

داریوش شاهنشاه هخامنشی

افراز

از 1,400 تا 2,300 از 1,120 تا 1,840 تومان

کتیبه ی بیستون

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,440 تا 1,840 تومان

البرز در آبگینه

افراز

از 3,000 تا 3,500 از 2,400 تا 2,800 تومان

تاملات به هنگام

افراز

از 3,100 تا 3,600 از 2,480 تا 2,880 تومان