نمایشنامه - لیست آثار

آب حیات

افراز

از 1,800 تا 2,300 از 1,350 تا 1,725 تومان

جان مالکوویچ بودن

افراز

از 3,000 تا 5,000 از 2,250 تا 3,750 تومان

اپرای پیاز

افراز

از 1,800 تا 3,000 از 1,350 تا 2,250 تومان

آخرین دلقک

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 975 تا 1,350 تومان

بانوی قلعه ی تسخیر شده

افراز

از 3,500 تا 4,000 از 2,625 تا 3,000 تومان

تبر

افراز

از 1,500 تا 2,000 از 1,125 تا 1,500 تومان

شهسوار و شاهزاده

افراز

از 1,300 تا 1,800 از 975 تا 1,350 تومان

برفی

افراز

1,800 1,350 تومان